[คู่มือการใช้ PayPal] วิธีเริ่มต้นใช้งาน - PayPal ประเทศไทย

Mar 5, 2022

Introduction to PayPal

Are you looking to start using PayPal for your online transactions in Thailand? Look no further! ZES is here to guide you through the process of getting started with PayPal. From creating an account to understanding the various features and benefits, this comprehensive guide will ensure you have all the information you need to use PayPal with ease.

Why Choose PayPal?

Before diving into the detailed steps of using PayPal, let's take a moment to understand why it's a popular choice for online payments. PayPal is a secure and convenient way to make transactions globally. With over X number of users worldwide, PayPal offers a trusted and reliable platform for both individuals and businesses.

Whether you are selling products or services online or simply want to make secure purchases, PayPal provides a seamless experience. By linking your bank account or credit card to your PayPal account, you can easily transfer funds or make payments without sharing your financial information with the receiving party.

Step-by-Step Guide to Using PayPal

Step 1: Creating a PayPal Account

The first step in using PayPal is to create an account. Follow these simple steps to sign up:

 1. Go to the PayPal website at www.paypal.com and click on the "Sign Up" button.
 2. Choose between a "Personal" or "Business" account. Select the appropriate account type for your needs.
 3. Enter your personal information, including your name, email address, and password.
 4. Review and agree to the terms and conditions, and click "Agree and Create Account" to proceed.
 5. Verify your email address by clicking on the confirmation link sent to your registered email.
 6. Set up your preferred payment methods, such as linking your bank account or credit card to your PayPal account.

Step 2: Understanding PayPal's Features

Once your PayPal account is set up, it's important to familiarize yourself with the various features offered:

 • Send and Request Money: Easily send money to friends, family, or businesses, or request payments from others.
 • Buyer and Seller Protection: PayPal offers protection for eligible transactions, ensuring a secure buying and selling experience.
 • PayPal Checkout: Integrate PayPal into your online store, allowing customers to make payments seamlessly.
 • PayPal.Me: Create a personalized link to share with others for easy payment collection.
 • Mobile App: Manage your PayPal account on the go with the PayPal mobile app.

Step 3: Making Payments with PayPal

Now that you have your PayPal account set up and understand its features, it's time to start making payments. Follow these steps to make a payment:

 1. Log in to your PayPal account.
 2. Click on the "Send and Request" tab.
 3. Enter the recipient's email address or mobile number, along with the payment amount.
 4. Select the purpose of the payment (e.g., goods, services, personal).
 5. Review the payment details and click "Send" to complete the transaction.

Step 4: Withdrawing Funds from PayPal

If you have received payments in your PayPal account and wish to withdraw the funds, here's how:

 1. Log in to your PayPal account.
 2. Click on the "Wallet" tab.
 3. Select the linked bank account or card you want to withdraw funds to.
 4. Enter the withdrawal amount and click "Continue".
 5. Review the transaction details and click "Transfer" to initiate the withdrawal.

Conclusion

Congratulations! You are now well-equipped with the knowledge to use PayPal for your online transactions in Thailand. From creating your account to understanding the essential features and making payments, ZES hopes this guide has provided you with a comprehensive understanding of how to effectively use PayPal.

With its secure platform and convenient features, PayPal offers you a hassle-free way to manage your online payments. Whether you are buying products or services or need to receive payments, PayPal ensures a seamless experience.

Remember, ZES is always here to assist you with any further questions or concerns you may have. Happy transacting with PayPal!

Jessica Battle
ลงทะเบียน PayPal ง่ายมาก ได้อ่านคู่มือแล้ว
Nov 15, 2023
Ian Corson
ขอบคุณที่คู่มือนี้ช่วยให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ดีมาก
Nov 12, 2023
Patricia English
ดีมาก! รอคอยจะเรียนรู้วิธีใช้ PayPal ให้มากขึ้น 😄👍
Nov 8, 2023
Anthony Falangetti
PayPal เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Oct 30, 2023
Samantha Pearce
PayPal เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Oct 30, 2023
Mary Snyder
คู่มือช่วยให้เราได้เริ่มต้นการใช้ PayPal ด้วยความสะดวก
Oct 28, 2023
Zach Provided
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Oct 22, 2023
Concetra Chase
ขอบคุณที่ทำคู่มือเรื่อง PayPal ที่ชัดเจนมาก
Oct 19, 2023
James Kim
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Oct 13, 2023
Peter Theill
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายมาก ขอบคุณ
Oct 8, 2023
Ravi Balwada
PayPal เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Sep 13, 2023
Daley Wear
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดี
Aug 30, 2023
Maran Taryn
คู่มือที่สมบูรณ์และสอนอย่างรอบคอบ
Aug 25, 2023
Hortensia Simmons
PayPal เครื่องมือสำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Aug 23, 2023
Meng Tan
เพิ่งเริ่มจะใช้ PayPal และคู่มือนี้ช่วยได้มาก
Aug 20, 2023
Belinda Delorenzo
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายมาก ขอบคุณ
Aug 20, 2023
Case Nienhuis
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ช่วยให้ฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับ PayPal ในประเทศไทย
Aug 8, 2023
Louise Galinet
ขอบคุณสำหรับคู่มือที่ชัดเจน ช่วยให้ฉันเข้าใจการใช้ PayPal ได้อย่างง่ายดาย
Aug 2, 2023
Gojko Pamucar
ขอบคุณที่มีคู่มือและช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้อย่างชัดเจน
Jul 25, 2023
Suzanne Savner
PayPal เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Jul 12, 2023
Mike Hutchison
คู่มือที่ช่วยเข้าใจ PayPal ได้ดีมาก ขอบคุณ
Jun 23, 2023
Kara Caggiati
ลงทะเบียน PayPal ง่ายมาก ได้อ่านคู่มือแล้ว
Jun 21, 2023
Susan Frieghtman
คู่มือที่สมบูรณ์และชัดเจน ช่วยให้เข้าใจการใช้งาน PayPal ได้อย่างง่ายดาย
Jun 15, 2023
Julia Pomidorri
บทความนี้ช่วยเปิดรายละเอียดชัดเจนที่เกี่ยวกับฟังก์ชันของ PayPal ในประเทศไทย
Jun 12, 2023
Kam Kaushal
PayPal เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Jun 6, 2023
Jenny Seiler
ได้อ่านคู่มือแล้ว พร้อมที่จะใช้ PayPal ในการทำธุรกรรมแล้ว
Jun 5, 2023
Tamara Burns
เพิ่งเริ่มจะใช้ PayPal และคู่มือนี้ช่วยได้มาก
May 17, 2023
Ted Stuart
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
May 14, 2023
Yang Lu
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายมาก ขอบคุณ
May 14, 2023
Kyle Hanschke
PayPal เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
May 9, 2023
Rino Vitolo
ขอบคุณสำหรับคู่มือที่มีประโยชน์มาก ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ
Apr 29, 2023
Moath Haij
คู่มือนี้ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ดีมาก ขอบคุณเว็บไซต์ ZES
Apr 24, 2023
Marc Mongeau
ข้อมูลดีๆ ช่วยให้ฉันเข้าใจการทำงานของ PayPal ได้ดียิ่งขึ้น
Apr 24, 2023
Eric Lycke
คู่มือช่วยให้เราได้เริ่มต้นการใช้ PayPal ด้วยความสะดวก
Apr 22, 2023
Charles Becnel
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดียิ่งขึ้น
Apr 16, 2023
Ned Henery
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ง่ายมาก
Apr 5, 2023
Peter Meneghin
ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี PayPal ในรายละเอียดมากขึ้น
Mar 12, 2023
Jerry Casper
PayPal เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Mar 12, 2023
Jeanette Mack
จะใช้ PayPal ได้ดียิ่งขึ้นหลังจากได้อ่านคู่มือนี้
Feb 21, 2023
Christian Cowan
เพิ่งเริ่มจะเรียนรู้ PayPal ขอบคุณที่มีคู่มือมาแบ่งปัน
Feb 14, 2023
Devesh Yadav
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ง่ายมาก
Feb 14, 2023
Weatherly Rose
ขอบคุณที่มีคู่มือแบบนี้ ช่วยให้เข้าใจเร็วขึ้น
Jan 28, 2023
Denese Whitney
บทความนี้ช่วยให้ฉันรู้จัก PayPal ในประเทศไทยได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
Jan 17, 2023
Danielle Sellew
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการธุรกรรมออนไลน์
Jan 16, 2023
Nick Degenaro
ฉันรู้สึกอยากลองใช้ PayPal เพื่อทำการธุรกรรมออนไลน์
Jan 11, 2023
Battle Family
PayPal เครื่องมือสำคัญสำหรับการธุรกรรมออนไลน์
Jan 4, 2023
Michelle Carmon
คู่มือน่าจะมีประโยชน์มาก ช่วยทำให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้อย่างง่ายขึ้น
Dec 30, 2022
Daryl Carnes
ขอบคุณครับ สำหรับคู่มือที่ช่วยให้ก้าวแรกของการใช้ PayPal
Dec 13, 2022
Andrew Cutler
ได้อ่านคู่มือแล้ว พร้อมที่จะใช้ PayPal ในการทำธุรกรรมแล้ว
Nov 30, 2022
Beth Talabisco
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ง่ายมาก
Nov 24, 2022
Keith Overtonn
PayPal เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Nov 21, 2022
Pickeeswaran L
ข้อความเป็นประโยชน์มาก ชี้แนะเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ PayPal ในประเทศไทย
Nov 21, 2022
Allen Trowbridge
เพิ่งรู้จัก PayPal และพออยากเอาไปใช้เลย หลังจากได้อ่านคู่มือนี้
Nov 20, 2022
Ashley Hiller
คู่มือที่สมบูรณ์และสอนอย่างรอบคอบ
Nov 15, 2022
Meraz Michelle
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายมาก ขอบคุณ
Oct 26, 2022
Aravind Balla
ขอบคุณทีมงานที่จัดเตรียมคู่มือเพื่อส่งมอบความกระจ่างจากวิธีใช้ PayPal
Oct 8, 2022
Jeff Barranti
เพิ่งเริ่มจะใช้ PayPal และคู่มือนี้ช่วยได้มาก
Sep 24, 2022
Charles Bramlett
ทำไมไม่มีคู่มือแบบนี้มาก่อนเนี่ย ช่วยอำนวยความสะดวกมาก
Sep 9, 2022
Marsha Rice
ลงทะเบียน PayPal ง่ายมาก ได้อ่านคู่มือแล้ว
Sep 6, 2022
Nimesh Lal
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดียิ่งขึ้น
Sep 6, 2022
Lisa Sicurelli
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Sep 5, 2022
Dennis Groelu
ได้อ่านคู่มือแล้ว พร้อมที่จะใช้ PayPal ในการทำธุรกรรมแล้ว
Sep 4, 2022
Geri Olson
ขอบคุณทีมงานที่จัดเตรียมคู่มือเรื่อง PayPal ไว้ให้
Sep 4, 2022
Fernando Monfort
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ดีมาก ขอบคุณเว็บไซต์ ZES
Aug 21, 2022
Linda Rac
ได้คำอธิบายที่ชัดเจนมาก ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
Aug 17, 2022
Joyce Cotter
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดี
Aug 12, 2022
Trent Johnson
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดียิ่งขึ้น
Aug 6, 2022
Patrick Pickerell
ได้อ่านคู่มือแล้ว พร้อมที่จะใช้ PayPal ในการทำธุรกรรมแล้ว
Jul 31, 2022
Amanda Ward
คู่มือน่าจะมีประโยชน์มาก ช่วยทำให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ดียิ่งขึ้น
Jul 21, 2022
Ivan Barrionuevo
ขอบคุณที่มีคู่มือและช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้อย่างชัดเจน
Jul 20, 2022
Mary Mule
ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้ PayPal
Jul 14, 2022
Vincent O'Neill
สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ PayPal มาก่อน คู่มือนี้ช่วยให้เข้าใจได้ดีมาก
Jul 5, 2022
Courtney Fraiser
ขอบคุณที่มีคู่มือช่วยให้ทำความเข้าใจ PayPal ได้ดี
Jul 4, 2022
Imam Santoso
ได้คำอธิบายที่ชัดเจนมาก ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
Jun 21, 2022
Gerry Holland
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้อย่างชัดเจน
Jun 12, 2022
Adams Andrew
คู่มือที่ช่วยเข้าใจ PayPal ได้ดีมาก ขอบคุณ
May 25, 2022
Grace Kin
คู่มือนี้ช่วยสรุปขั้นตอนการลงทะเบียน PayPal ได้อย่างชัดเจน
May 10, 2022
Steve Pavone
คู่มือนี้ช่วยเข้าใจ PayPal ได้ดีมาก ขอบคุณเว็บไซต์ ZES
Apr 29, 2022
Jim Hullett
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์
Apr 21, 2022
Joyce Bollegar
ขอบคุณทีมงาน ZES ที่จัดทำคู่มือนี้ขึ้น ช่วยให้ผมเข้าใจการใช้ PayPal ได้ดีมาก
Apr 20, 2022
Philip Hutchins
คู่มือเจ๋งมากเลย ทำให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายขึ้น
Apr 17, 2022
Batthula Goud
ขอบคุณครับ สำหรับคู่มือที่ช่วยให้ก้าวแรกของการใช้ PayPal
Apr 17, 2022
Maria Paulsen
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจ PayPal ได้ง่ายมาก ขอบคุณ
Apr 7, 2022
Johann Schweiger
คู่มือน่าจะมีประโยชน์มาก ช่วยทำให้เข้าใจ PayPal ได้ดีขึ้น
Apr 7, 2022
Doug Barbee
PayPal เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการธุรกรรมออนไลน์
Apr 5, 2022
Brian Rachal
PayPal เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์
Apr 1, 2022
Bronseen Anviyeh
แอพพลิเคชั่น PayPal จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม
Mar 13, 2022
Tristin Hawes
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจการใช้ PayPal ได้ง่ายมาก
Mar 10, 2022